Algemene voorwaarden Venteco


Behoudens afwijkende overeenkomst binden onderstaande algemene voorwaarden beide partijen.  Indien één der onderstaande clausules niet geldig zou zijn, blijven de overige clausules onverminderd geldig.

 • Toepassing

1.1.  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 • Studies, offertes en overeenkomsten

2.1 Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt, voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van het recht bewezen worden.
2.2 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant, noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behouden ons het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

 • Uitvoering der werken

3.1 De toe- en afvoerkanalen voor lucht dienen te worden geplaatst vóór de leidingen van elektriciteit, sanitair en centrale verwarming. Het is de verantwoordelijkheid van de klant indien de elektriciteit, sanitair of centrale verwarming toch zou beschadigd zijn.
3.2 De installateur van het ventilatiesysteem is niet verantwoordelijk voor schade aan ventilatiekanalen veroorzaakt door derden.
3.3 De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om, zonder dat een vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
3.4 De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier gestockeerd.
3.5 Na levering van de goederen gaat het risico over op de klant.
3.6 De goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
3.7 Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.
3.8 De werf dient door de klant toegankelijk gemaakt te worden om de uitvoering van de werken mogelijk te maken.
3.9 De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de  eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

 • Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

4.1 De installateur is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen, inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.
4.2 De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
4.3 De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
4.4 Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
4.5 Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
4.6 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de inwerkingstelling. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet:

 • het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen
 • schade veroorzaakt door overmacht
 • toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is.
 • Een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop.
 • Vorst- of vochtschade
 • sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

5.1 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 20% op de nog niet uitgevoerde werken.
5.2 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
5.3 Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigd bedrag.
5.4 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
5.5 De klant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op een gemeenrechtelijke schadevergoeding en intresten. Voor de niet-tijdige levering, overschrijding tijdsbestek hetwelke contractueel werd overeengekomen tussen partijen, wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 10 euro per dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs. Intresten van 10 % per jaar zijn verschuldigd door de aannemer aan de klant i.g.v. niet-tijdige terugbetaling (binnen de maand) van de door de klant per vergissing teveel betaalde bedragen.

 • Betaling

6.1 De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de voortgang der werken.
6.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 14 dagen op de zetel van de aannemer.
6.3 De koper verbindt er zich toe een voorschot te betalen van 25% van het totaalbedrag vóór de aanvang van de werken of 75% te betalen onmiddellijk ná plaatsing van de installatie.
6.4 Bij levering voor zelfplaatsing zijn onze facturen contant betaalbaar.
6.5 Indien de termijn tussen de offerte en voltooiing van de installatie meer dan 12 maanden in beslag neemt, kunnen prijsstijgingen van het materiaal worden doorgerekend.
6.6 Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 8 werkdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

 • Bevoegdheid

7.1 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Vrederechter van Sint-Niklaas of de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, afhankelijk van het bedrag.
7.2 Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht.

 

 

 

De klant heeft kennis genomen van bovenstaande voorwaarden.